Grupa Azoty, Police i Polyolefins zmierzają do zwołania walnego zgromadzenia wobec utworzenia odpisów na aktywa trwałe

W 2023 roku, trzy podmioty: Grupa Azoty, Grupa Azoty Police oraz Grupa Azoty Polyolefins przystąpiły do utworzenia kolejnych odpisów. Wielkość tych odpisów stawia przed spółkami poważne wyzwanie i nakazuje organizację walnego zgromadzenia, które ma za zadanie zadecydować o przyszłości Zakładów Chemicznych Police.

Według informacji zawartych w komunikacie giełdowym, proces tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w przypadku Grupy Azoty oraz jej spółek zależnych prowadzi do zredukowania skonsolidowanego wyniku EBIT o sumę około 1,55 mld zł. EBIT to zysk operacyjny, zdefiniowany jako zysk przed potrąceniem podatków i odsetek od finansowych zobowiązań firmy.

Dodatkowo, odpisy te są określane jako jednorazowe zdarzenia o charakterze niepieniężnym i nie wpływają na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty. EBITDA to zysk operacyjny firmy przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków oraz amortyzacji wartości niematerialnych i rzeczowych.

W ramach działań, Grupa Azoty przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów trwałych. Wyniki tych testów dla działu nawozów i tworzyw wyniosły 59 mln zł, jednak dotyczą one jedynie tworzyw.

W przypadku Zakładów Chemicznych Police, odpis aktualizujący osiąga wartość 151 mln zł. W dodatku, po przeprowadzeniu weryfikacji przez biegłego rewidenta przedstawionego testu, odpis w spółce Grypa Azoty Polyolefins podniesiono o 206 mln zł, co daje łącznie 1,343 mld zł.