Przebudowa infrastruktury drogowej w szczecińskim porcie znacząco usprawnia komunikację

Rewitalizacja infrastruktury drogowej w Szczecinie przyczyniła się do poprawy dostępności portu. Zostało już ukończone pięć głównych arterii komunikacyjnych, o łącznej długości przekraczającej 2,7 km, położonych w kluczowej dla miasta strefie portowej.

Zakończono prace budowlane, które objęły kompleksową modernizację ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz fragmentu ulicy Bytomskiej. Przedsięwzięcie to jest częścią jednego z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych w Szczecinie w ostatnim czasie, o nazwie „modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”.

– Budynki zostały wyposażone w nowe jezdnie o wzmocnionej konstrukcji, ścieżki rowerowe i piesze, jak również przystanki autobusowe. Zapewniono również modernizację przejazdów kolejowych i sieci teletechnicznych. Dodatkowym wyzwaniem podczas realizacji projektu była wymiana gruntu – mówi Piotr Zieliński, reprezentujący miejską spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej stanowi najbardziej charakterystyczny element tej inwestycji. Centralna wyspa ronda zapewnia możliwość przejazdu pojazdów wielkogabarytowych. Przygotowania do odbioru i prace doszlifowujące są ostatnim krokiem przed pełnym oddaniem inwestycji do użytku.

Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., jako główny wykonawca prac, zrealizowała przedsięwzięcie za około 51 milionów złotych brutto. Nadzór nad projektem sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Projekt będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.